วิสัยทัศน์ (Vision)
 
"โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นผู้นำด้านสุขภาพภาคตะวันออก"
 
 
พันธกิจ (Mission)
 

1. การให้บริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล

2. การผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์

3. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4. การบริหารองค์กรด้วยความมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

1. พัฒนาการบริการและการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนางานบริการเฉพาะทางด้านการแพทย์

3. ผลิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์

4. พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

5. บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน