โครงการอบรม Growth & Good Mindset Omotenashi : จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น
ขอเชิญบุคลากร รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา
เข้าร่วมโครงการอบรม Growth & Good Mindset Omotenashi 
: จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.
เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี
 
 
+