คลินิกทันตกรรมทั่วไป


คลินิก
คลินิกทันตกรรมทั่วไป
สถานที่
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี  ชั้น  3
วันเวลาทำการ
เบอร์โทรติดต่อ
รายละเอียดคลินิก
ตารางออกตรวจ
วัน
รายชื่อแพทย์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
ทพญ.ชุติมา นวศรี ( 09:00 - 12:00 น. )
ทพญ.มินตรา วุฒิคุณ ( 09:00 - 12:00 น. )
ทพญ.ธาริณี พนมเริงศักดิ์ ( 09:00 - 12:00 น. )
ทพญ.รติมา จิมากร ( 09:00 - 12:00 น. )
ทพญ.กนกรัตน์ เศรษฐสถิตย์ ( 09:00 - 12:00 น. )
ทพญ.พิชามญชุ์ พรหมมาศ ( 13:00 - 16:00 น. / เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
ทพญ.ณัฐณิชา ปริยัติดุลภาค ( 13:00 - 16:00 น. )
ทพ.ศักดิ์ชัย วยากรณวิจิตร ( 13:00 - 16:00 น. / เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
ทพ.เควิน จิมากร ( 13:00 - 16:00 น. / เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
+