หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม/นรีเวชกรรม

( หอผู้ป่วยพิเศษ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 23A
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 12341-12342, 12349-12350
รายละเอียดคลินิก
ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน รอคลอด มารดาหลังคลอดปกติและที่มีภาวะแทรกซ้อน ทารกแรกเกิดที่มีภาวะปกติ และผู้ป่วยทางนรีเวชกรรม ครอบคลุม ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู รวมถึงบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของมารดาและทารกทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง
 
ขอบเขตบริการ  
ครอบคลุม เพศหญิงที่มีภาวะทางสูติ-นรีเวชกรรม และทารกแรกเกิดที่อยู่กับมารดา ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยในระยะวิกฤต , ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรมที่มี Airborne Infection
ลักษณะสำคัญของผู้รับบริการ ทุกชาติและทารกแรกเกิดที่อยู่กับมารดา (กัมพูชา , พม่า , ลาว ,รัสเซีย)
 
 
 
ประเภท/จำนวนเตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Standard  9 เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Superior 6 เตียง
- เตียงพิเศษเดี่ยว ห้อง Deluxe 2 เตียง