หอผู้ป่วยสามัญสูติกรรม

( หอผู้ป่วยสามัญ )
สถานที่คลินิก (ตึก / อาคาร / ชั้น)
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี
ชั้น 18A
เบอร์โทรติดต่อคลินิก
ต่อ 11830, 11831
รายละเอียดคลินิก

ให้บริการดูแล รักษา ป้องกัน ส่งเสริมฟื้นฟู มารดาที่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์เป็นต้นไปจนถึง 6 สัปดาห์หลังคลอด

ขอบเขตบริการ  
ครอบคลุม หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป  รอคลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดที่ไม่มีภาวะผิดปกติ และมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนภายใน 30 วันหลัง
ไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยในระยะวิกฤต , ผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวชกรรมที่มี Airborne Infection
ลักษณะสำคัญของผู้รับบริการ
หญิงตั้งครรภ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติเช่นพม่า กัมพูชาฯลฯ รวมถึงทารกแรกเกิดที่อยู่กับมารดาหลังคลอด

 

 ประเภท/จำนวนเตียง 

- เตียงสามัญ 32 เตียง