พญ. กนกภรณ์ สารสิทธิธรรม
Kanokporn Sarsitthithum, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
อนุสาขา
-
นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
-
นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
+