นพ. ชวิธร องค์กาญจนา
Chavithorn Ongkanchana, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
อนุสาขา
-
เวชศาสตร์การกีฬา

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ แขนงวิชาระบาดวิทยาและชีวสถิติ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตารางออกตรวจ
+