นพ. ธเนศ จัดวัฒนกุล
Tanate Jadwattanakul, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
08:00 - 11:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกโรคทางเดินอาหาร
พุธ
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+