นพ. คมวุฒิ คนฉลาด
Komwudh Konchalard, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4 )
คลินิกวินิจฉัยและบำบัดกล้ามเนื้อและข้อ
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
คลินิกประเมินความพิการและความบกพร่อง
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
+