นพ. ปัญญพณ วัฒนาศรีโรจน์
Panyapon Wattanasriroaj, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคข้อ
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+