พญ. จารุมณฑ์ ชิโณรโส
Jarumon Chinoraso, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลชลบุรี

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Meta Clinic
พุธ
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
+