พญ. พัชรพร จารุอำพรพรรณ
Patcharaporn Jaru-ampornpan, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
จักษุวิทยา (ตา)
อนุสาขา
-
ต้อหิน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
จักษุวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ต้อหิน, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
คลินิกจักษุกรรม
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
คลินิกต้อหิน
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
+