พญ. นภาพร รุจิรามงคลชัย
Napaporn Rujiramongkolchai , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
รังสีวิทยา
อนุสาขา
-
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
รังสีวิทยาวินิจฉัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
+