พญ. จุฬารัตน์ สุต๋า
Jurarut Suta, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช
อนุสาขา
-
การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-
การใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
+