พญ. พรรณทิพา เพชรทัด
Pantipa Pettad, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
+