พญ. ธันยพร กมลวราพิทักษ์
Tunyaporn Kamonvarapitak, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรม
อนุสาขา
-
ศัลยศาสตร์ผ่าตัดส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​
-
ศัลยศาสตร์ผ่าตัดส่องกล้องทางเดินอาหารขั้นสูง, Nippon Medical School Chiba Hokusoh Hospital

ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
+