พญ. จิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจร
Jiraporn Tangkritsanakajorn, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
พุธ
09:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
+