พญ. นันท์อนงค์ รอดเฉย
Nunanong Rodcheuy, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-
 เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
อายุรศาสตร์, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ตารางออกตรวจ
คลินิกไทรอยด์
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกต่อมไร้ท่อ
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Meta Clinic
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
คลินิกปฐมภูมิ
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 1
พุธ
13:00 - 16:00 น.
อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 1
+