นพ. การุณย์ เตชะพิเชฐวนิช
Karoon Techapichetvanich, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
วิสัญญีวิทยา
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
วิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
+