พญ. พรชนก ศิริสันติสัมฤทธิ์
Pornchanok Sirisantisamrid, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ
+