พญ. จารุวรรณ นิสากรเสน
Charuwan Nisagornsen, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
พยาธิวิทยากายวิภาค
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-
พยาธิวิทยากายวิภาค, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
+