พญ. นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์
Noochanart Pattanapanyasat, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช
อนุสาขา
-
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
-
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
คลินิกวินิจฉัยทารกในครรภ์
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกฝากครรภ์
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+