พญ. พัชรินทร์ ปรีชานนท์
Patcharin Prechanond , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ตจวิทยา (ผิวหนัง)
อนุสาขา
-
ตจศัลยศาสตร์

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
ตจวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ตจศัลยศาสตร์ , โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
คลินิกผิวหนัง
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกตจศัลยกรรม
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะผู้ป่วยเดิมที่มีนัดในระบบ )
+