ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าพบอาการผิดปกติหลังได้รับยาเคมี
 
 
+