การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 90 กิโลกรัม
 
 
 
 
+