การปฏิบัติตัว ก่อน - หลัง การได้รับการระงับความรู้สึก
 
 
+