"
โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นผู้นำด้านสุขภาพในภาคตะวันออก

"

ศูนย์เชี่ยวชาญ

ข่าวสาร

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต โดยหลวงตาณรง์ศักดิ์ ขีณาลโย

ความรู้

การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 90 กิโลกรัม
+