โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

มาตรฐานโรงพยาบาล

 

 

1. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (HA)ระยะเวลาการารับรอง 24 ธันวาคม 2562 – 23 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

 

 

2. ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2568

 

 

 

 

 

 

 

3. ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพในงานเวชศาสตร์การบริการโลหิต ในขอบข่ายทักษะการเจาะเก็บโลหิตและเตรียมส่วนประกอบโลหิต จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกให้ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีผลถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 (ออกให้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 ฯ ในด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15190: 2003 ฯ ในด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2568

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM APPLIED TO DATA CENTER SERVERS INCLUDING SECURITY MANAGEMENT, LABORATORY ROOM SERVICE MANAGEMENT AND NETWORK SECURITY MANAGEMENT IN PRIMARY DATA CENTER OF QUEEN SAVANG VADHANA MEMORIAL HOSPITAL