นางประภาศรี  วัฒนวานิชกูล และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 
1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์  ๑๕๐ 
 ปี

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital