คุณประทุมรัตน์  สังข์วิลัย  และคุณประยูร  พูลผล  มอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ   2 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital