คุณสกล  มัคครากุล และครอบครัว  บริจาคเงิน  500,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital