ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้าง 
อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย


…………………………

 

“ถ้าได้มีสถานพยาบาลคนเจ็บไข้ขึ้นในตำบลนี้ นอกจากจะได้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลข้าราชบริพาร
และผู้ที่ตามเสด็จนั้นแล้ว ยังจะเป็นสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้พึ่งพาอาศัย 
ในยามเจ็บไข้ ซึ่งเป็นสาธารณกุศลและเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองอีกส่วนหนึ่ง”
พระราชดำริสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 

                     โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทย

และชาวต่างชาติในภาคตะวันออกมากกว่า 112 ปี  โดยสืบสาน พระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้า ซึ่งปัจจุบันนี้โรงพยาบาลตั้งอยู่ท่ามกลางนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 5 แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 5,000 โรงงาน

ท่าเรือน้ำลึกเพื่อขนส่งสินค้า มีสนามบิน 2 แห่ง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ทำให้

มีการเพิ่มของประชากร การขยายตัวของระบบโลจิสติก การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ฯลฯ สิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาทางสุขภาพ

จากมลภาวะสิ่งแวดล้อม โรคระบาด โรคที่เกิดจากพฤติกรรม ได้แก่ อุบัติเหตุจากการทำงาน จากการจราจร โรคที่เกิดจากการทำงาน

                    สภาพในปัจจุบันของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่แออัดรับภาระ

ให้บริการผู้ป่วยมากกว่า 1 ล้านรายต่อปี และนับวันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีระบบเกี่ยวเนื่องเพื่อการรักษาประชาชนที่นับว่าจะค่อนข้าง

ไม่ทันสมัย สภาพของอาคารและอุปกรณ์หลายแห่งเก่าและชำรุดทรุดโทรม ความไม่เพียงพอของหอผู้ป่วยเกิดการวิกฤติ ห้องผ่าตัด และ

ห้องรับผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่คับแคบ และไม่สามารถรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ เพราะโรงพยาบาลขาดทุนทรัพย์

ในการดำเนินการปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ตึก

                   โครงการเฉลิมพระเกียรติวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อต้องการปรับปรุงโรงพยาบาลแห่งนี้ให้มี

มาตรฐานมากขึ้น เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อการให้บริการผู้ป่วย และประชาชนให้เกิด

ความคล่องตัวในการรับบริการเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน และ

โรงงานอุตสาหกรรม อุบัติเหตุจากการจราจร ผู้ประสบอุบัติภัย ผู้ป่วยโรคฉุกเฉินเฉียบพลัน ทั้งใน สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                          1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วาระ 150 ปี

    พระราชสมภพ 10 กันยายน 2555

                          2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ในภาคตะวันออกที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                          3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน การให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยอย่าง

    ต่อเนื่อง รวมทั้งมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย

    และสาธารณภัยต่างๆ

                          4. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาทางการแพทย์ชั้นคลินิกตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นสถานฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขา

    ต่างๆ ตามหลักสูตรของแพทยสภา

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

                                ประชาชน และผู้เจ็บป่วยทุกประเภท ทุกกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ประกันตน ฯลฯ ในเขตอำเภอศรีราชา

และจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออก งบประมาณโครงการ เฉลิมพระเกียรติวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าประกอบด้วยโครงการก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่วางแผนไว้มี 3 ระยะ ได้แก่

                          ระยะที่ 1 - งบประมาณปี 2557 โครงการก่อสร้างหอพักแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

                งบประมาณ 850,000,000 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

                          ระยะที่ 2 - งบประมาณปี 2558 โครงการก่อสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี

                และอาคารสนับสนุนบริการ

                งบประมาณ 5,044,860,000 บาท (ห้าพันสี่สิบสี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                         

ระยะที่ 3 - งบประมาณปี 2562 โครงการรื้อถอน และปรับปรุงอาคารเดิมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และงานภูมิสถาปัตย์

                งบประมาณ 344,140,000 บาท (สามร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

       รวมโครงการก่อสร้างทั้ง 3 ระยะ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,239,000,000 บาท (หกพันสองร้อยสามสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี

มีทั้งหมด 26 ชั้น ประกอบด้วย

                          ชั้น B2           - ลานจอดรถ 178 คันชั้น B1 - ลานจอดรถ 178 คัน

                          ชั้นที่ 1           - หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฯลฯ

                          ชั้นที่ 2           - ฝ่ายรังสีวิทยา ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย ฯลฯ

                          ชั้นที่ 3           - คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ ลานจอดรถ

                          ชั้นที่ 4           - คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ลานจอดรถ

                          ชั้นที่ 5           - คลินิกอายุรกรรม คลินิกผิวหนัง ห้องปฏิบัติการย่อย (Lab)

                          ชั้นที่ 6           - คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์กายภาพบำบัด

                          ชั้นที่ 7           - คลินิกจักษุกรรม คลินิกโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ - คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกเคมีบำบัด

                          ชั้นที่ 8           - ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ธนาคารเลือด หน่วยรับบริจาคโลหิต หน่วยตรวจสุขภาพ - หน่วยอาชีวอนามัย

                       หน่วยระบาดวิทยา  หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ

                          ชั้นที่ 9           - ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์ คลังยา คลังน้ำเกลือ คลังเวชภัณฑ์ หน่วยผลิตยา

                          ชั้นที่ 10         - หน่วยจ่ายกลาง (CSSD) ศูนย์เครื่องช่วยหายใจ

                          ชั้นที่ 11         - ห้องผ่าตัด 16 ห้อง ส่วนสนับสนุนห้องผ่าตัด และฝ่ายวิสัญญีวิทยา

                          ชั้นที่ 12         - ห้องผ่าตัด 5 ห้อง ICU ศัลยกรรมและสูติ-นรีเวชกรรม ศูนย์ผู้ป่วยโรคหัวใจ (หน่วยดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ CCU ,

                       หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจ หน่วยสวนหัวใจ)

                          ชั้นที่ 13         - ICU กุมาร ICU ทารกแรกคลอด (NICU) หน่วยคลอด

                          ชั้นที่ 14         - ICU อายุรกรรม คลินิกล้างไต (24 เตียง) หน่วยตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง หน่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก

                      (Burn Unit)

                          ชั้นที่ 15         - ฝ่ายเวชสารสนเทศ ศูนย์ประกันสังคม ศูนย์ประกันสุขภาพ ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

                       ฝ่ายการเงินและบัญชี

                          ชั้นที่ 16         - ห้องจัดเลี้ยง Green Area

                          ชั้นที่ 17         - สำนักงานผู้บริหาร สำนักงานฝ่ายการพยาบาล ห้องประชุม

                          ชั้นที่ 18–22   - หอพักผู้ป่วยสามัญ 590 เตียง (20 หอผู้ป่วย)

                          ชั้นที่ 23–26   - หอพักผู้ป่วยพิเศษ 158 เตียง (8 หอผู้ป่วย)

                          ชั้นดาดฟ้า      - ลานเฮลิคอปเตอร์

-------------------------

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะสามารถช่วยให้โครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

บริจาคโดยตรงได้ที่

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ฝ่ายการเงินและบัญชี ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 3

หน่วยประชาสัมพันธ์ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี

โทรศัพท์ 038-320200 (50 สาย)

………………

โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี

“สร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี (รพ.สมเด็จฯ)”

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 527-2-94099-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีราชา

หากท่านโอนเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝากเงิน (Pay Slip) ที่หมายเลข 038-310661

………………

ส่งทางไปรษณีย์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

290 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

………………

ธนาณัติ / เช็ค สั่งจ่ายบัญชี

“สร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี”

………………

 

www.somdej.or.th

 

ตารางสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณ

ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีอุปการคุณ พ.ศ.2560

ผู้มีอุปการคุณประเภทบุคคลธรรมดา

 

รายละเอียดการบริจาค

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD) ผู้ป่วยใน(IPD) การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
ผู้มีอุปการคุณประเภทบุคคลธรรมดา        
1.ผู้มีอุปการคุณระดับ 1   - 10% -
  บริจาคตั้งแต่ 40,0000 แต่ไม่ถึง 100,000
2.ผู้มีอุปการคุณระดับ 2        
  2.1 บริจาคตั้งแต่ 100,0000 แต่ไม่ถึง 300,000 10% 10% -
  2.2 บริจาคตั้งแต่ 300,0000 แต่ไม่ถึง 600,000 15% 15% -
  2.3 บริจาคตั้งแต่ 600,0000 แต่ไม่ถึง 1,000,000 20% 20% -
3.ผู้มีอุปการคุณระดับ เงิน        
  3.1 บริจาคตั้งแต่ 1,000,000 แต่ไม่ถึง 3,000,000 25% 30% -
  3.2 บริจาคตั้งแต่ 3,000,000 แต่ไม่ถึง 5,000,000 30% 30% -
  3.3 บริจาคตั้งแต่ 5,000,000 แต่ไม่ถึง 10,000,000 40% 50% -
4.ผู้มีอุปการคุณระดับ ทอง        
  4.1 บริจาคตั้งแต่ 10,000,000 แต่ไม่ถึง 20,000,000 50% 50%
  ตนเองและผู้มีอุปการะสมทบ จำนวน 1 ท่าน
  4.2 บริจาคตั้งแต่ 20,000,000 แต่ไม่ถึง 30,000,000 50% 75%
  ตนเองและผู้มีอุปการะสมทบ จำนวน 2 ท่าน
  4.3 บริจาคตั้งแต่ 30,000,000 แต่ไม่ถึง 40,000,000 75% 75%
  ตนเองและผู้มีอุปการะสมทบ จำนวน 2 ท่าน
  4.4 ผู้บริจาคดวงตา อวัยวะหรือทายาท 50% 50%
5.ผู้มีอุปการคุณระดับ เพชร        
  5.1 บริจาคตั้งแต่ 40,000,000 แต่ไม่ถึง 50,000,000 100% 100%
  ตนเองและผู้มีอุปการะสมทบ จำนวน 2 ท่าน
  5.2 บริจาคตั้งแต่ 50,000,000 แต่ไม่ถึง 100,000,000 100% 100%
  ตนเองและผู้มีอุปการะสมทบ จำนวน 3 ท่าน
  5.3 บริจาคตั้งแต่ 100,000,000 ขึ้นไป 100% 100%
  ตนเองและผู้มีอุปการะสมทบ จำนวน 7 ท่าน
         
 

 

ตารางสิทธิประโยชน์ผู้มีอุปการคุณ

ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีอุปการคุณ พ.ศ.2560

ผู้มีอุปการคุณประเภทนิติบุคคล

 

 

รายละเอียดการบริจาค

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล
ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก(OPD) ผู้ป่วยใน(IPD) การตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
ผู้มีอุปการคุณที่เป็นนิติบุคคล        
1.ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลระดับ 1   50% 50%
  บริจาคตั้งแต่ 10,000,0000 แต่ไม่ถึง 20,000,000
  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 ท่าน
2.ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลระดับ 2   50% 75%
  บริจาคตั้งแต่ 20,000,0000 แต่ไม่ถึง 30,000,000
  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 ท่าน
3.ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลระดับ 3   75% 75%
  บริจาคตั้งแต่ 30,000,000 แต่ไม่ถึง 40,000,000
  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 ท่าน
4.ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลระดับ 4   100% 100%
  บริจาคตั้งแต่ 40,000,000 แต่ไม่ถึง 50,000,000
  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 1 ท่าน
5.ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลระดับ 5   100% 100%
  บริจาคตั้งแต่ 50,000,000 แต่ไม่ถึง 100,000,000
  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 3 ท่าน
6.ผู้มีอุปการคุณนิติบุคคลระดับ 6   100% 100%
  บริจาคตั้งแต่ 100,000,000 ขึ้นไป
  ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ จำนวน 7 ท่าน
 

 

ท่านที่บริจาคแล้วสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้  สอบถามรายละเอียดได้ที่  

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย :
ฝ่ายการเงินและบัญชี … 038-320-200 (50 สาย) ต่อ 1172 , 1173 , 1319 , 1320
หากท่านโอนเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝากเงิน (Pay Slip) ที่หมายเลข 038-310661
www.somdej.or.th

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital