ตำแหน่งบุคลากร 3-5 งานวิเคราะห์อัตรากำลังและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2.ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3.สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ    สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
4.ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, excel, power point และ Internetได้ดี
6.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  
6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital