ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 1-4 ฝ่ายเวชสารสนเทศ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ไม่จำกัดเพศ  อายุ 20 - 35 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2.ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3.สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาเวชสถิติ บัญชี เลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.เรียนคณิตศาสตร์ หรือสถิติ ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต เรียนคอมพิวเตอร์  ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
5.มีความรู้ความสามารถในการใช้ พิมพ์ดีด สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, excel, power point และสามารถใช้ระบบ  Intranet  และ  Internet
6.สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7.สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเดินทางไปฝึกอบรมต่างจังหวัดได้
8.มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
9.ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  
5. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย)
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital