บุคลากรจ้างงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาหนองค้อ และสาขาพัทยาใต้
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี (นับถึงวันสมัคร)
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
5. มีความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word, Excel และพิมพ์ดีดได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานนอกเวลาได้
7. สามารถปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาหนองค้อ หรือ สาขาพัทยาใต้ ได้
8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4. สำเนาใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
6. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จฯต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา  จำนวน 1 ฉบับ
7. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
 
 
 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital