พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย (ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
2. อายุ 23 - 45 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก      6. สามารถทำงานนอกเวลาและอยู่เวรได้
7. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ
3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  จำนวน 1 ฉบับ
4.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  
5.  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital