พนักงานขับรถ (ชั่วคราว) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.  เพศชาย  อายุ  25 - 40  ปี (นับถึงวันสมัคร)
2.  ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3.  สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
4.  ถ้ามีประสบการณ์ รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
6.  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตประเภท 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
7.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8.  ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2)   สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุดประจำตัว
 ทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3)   สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก
4)   สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  จำนวน 1 ฉบับ
5)   สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6)   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน  100  บาท
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital