นักรังสีการแพทย์ 3-5 ฝ่ายรังสีวิทยา
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 - 35 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค  
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point  และสามารถใช้ระบบ Internet และ Intranet ได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
6. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบปริญญาบัตร  จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital