พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล
เปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี  (นับถึงวันสมัคร)
2. ชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน ระดับต้น (EMT-B) จากแหล่งฝึกอบรมที่คณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินให้การรับรอง
5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขับรถไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป
7. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีใจรักในงานบริการ และมีความเสียสละเวลาให้กับสภากาชาดไทย
8. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือสำคัญ สด.8,สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษาตลอดหลักสูตร(Transcript of Records)จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับมาแสดง
4. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉิน ระดับต้น (EMT-B) จากแหล่งฝึกอบรมที่คณะกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินให้การรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตชนิดที่ 2 ขึ้นไป ออกโดยกรมการขนส่งทางบก จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
7. กรณีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จฯต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ฉบับ
8. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital