คนงานตึกผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
โทร.038-320200 ต่อ 3418
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 - 35 ปี (นับถึงวันสมัคร) 
2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
5. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา และติดยาเสพติด
 
 
 
หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสำคัญแบบ สด.8 (สมุด
    ประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด. 43 อย่างละ 1 ฉบับ
3.  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)  จำนวน 1 ฉบับ ต้องนำต้นฉบับจริงมาแสดง
4.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)  
     อย่างละ 1 ฉบับ
5.  กรณีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จฯต้องมีหนังสืออนุญาตให้มาสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา 
    จำนวน 1 ฉบับ
6.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital