การนำเสนอยาและเวชภัณฑ์ เข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย            

            1.แบบเสนอยาและเวชภัณฑ์เข้าบัญชียา (สำหรับแพทย์)

            2.ตารางยาใหม่ (สำหรับบริษัทยา)

            3.ตารางเวชภัณฑ์ใหม่ (สำหรับบริษัทยา)

 

           

ข้อมูลยาที่มีความเสี่ยงสูง(High Alert Drug)

          - PCT อายุรกรรม

          - PCT ศัลยกรรม

          - PCT สูติกรรม

          - PCT กุมารเวชกรรม

          1. Potassium Chloride

          2. Dipotassium phosphate

          3. 3% Sodium chloride

          4. Streptokinase

          5. Alteplase

          6. Amphotericin-B

          7. Nitroglycerine

          8. Adrenaline

          9. Norepinephrine

          10. Dopamine

          11. Dobutamine

          12. Heparin

          13. Morphine

          14. Pethidine

          15. Nicardipine

          16. Magnesium sulfate

          17. Diazepam injection

          18. Chioral hydrate syrup

          19.amiodarone

          20.sodium nitroprusside
 
          21.phenytoin
 
          22.insulin
 
          23.calcium gluconate
 
 
ยา Antibiotic
          1.Acyclovir

          2.Amikacin

          3.Amoxicillin-clavulanate

          4.Amphotericin B

          5.Liposomal Amphotericin-B

         6.Ampicillin

          7.Ampicillin sodium – sulbactam sodium
 

          10.Cefazolin

          11.Cefoperazone
 
          12.Cefotaxime
 
          13.Cefoxitin
 
          14.Ceftazidime
 
          15.Ceftolozane
 
          16.Ceftriaxone
 
          17.Ciprofloxacin
 
          18.Clindamycin
 
          19.Cloxacillin
 
          20.Colistin
 
          21.Co-trimoxazole
 
          22.Doc1
 
          23.Doripenem
 
          24.Ertapenem
 
          25.Fluconazole
 
          26.Fosfomycin
 
          27.Ganciclovir
 
          28.Gentamicin
 
          29.Imipenem
 
          30.Kanamycin
 
          31.Levofloxacin
 
          32.Lincomycin
 
          33.Liposomal amphotericin B
 
          34.Meropenem
 
          35.Micafungin
 
          36.Moxifloxacin
 
          37.Penicillin G
 
          38.Piperacillin-tazobactam
 
          39.Streptomycin
 
          40.Tigecycline
 
          41.Vancomycin
 
ยา Antibiotic
          1.Acyclovir

          2.Amikacin

          3.Amoxicillin-clavulanate

          4.Amphotericin B

          5. Liposomal Amphotericin B

          6.Ampicillin

          7.Ampicillin sodium – sulbactam sodium         
 
          8.Azithromycin

          9.Biapenem
 
          10.Cefazolin

          11.Cefoperazone-sulbactam
 
          12.Cefotaxime
 
          13.Cefoxitin
 
          14.Ceftazidime
 
          15.Ceftolozane-tazobactam
 
          16.ceftriaxone
 
          17.ciprofloxacin
 
          18.clindamycin
 
          19.Cloxacillin
 
          20.Co-trimoxazole
 
          21.Colistin
 
          22.doripenem
 
          23.Ertapenem
 
          24.fluconazole
 
          25.Fosfomycin
 
          26.ganciclovir
 
          27.gentamicin
 
          28.imipenem
 
          29.Kanamycin
 
          30.Lincomycin
 
          31.Levofloxacin
 
          32.meropenem
 
          33.Moxifloxacin
 
          34.metronidazole
 
          35.Micafungin
 
          36.penicllin G
 
          37.Benzathine penicillin G
 
          38.Piperacillin-tazobactam
 
          39.Streptomycin
 
          40.Tigecycline
 
          41.vancomycin
 
 
 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital