งานประกันสังคม

โรงพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาหลักตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลมากกว่า 3 แสนคน ขึ้นไปนอกจากนี้โรงพยาบาลมีศูนย์ประกันสุขภาพสาขา 8 แห่ง และสถานพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลมากกว่า 90 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลได้ให้ความสำคัญแก่ผู้ประกันตนเป็นอย่างยิ่งโดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนที่อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี อย่างเป็นสัดส่วน เพิ่มช่องทางด่วนพิเศษ เพื่อให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทั้งการลงทะเบียน การตรวจโรค การรักษา และการรับยา ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนยังแผนกผู้ป่วยนอก

กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถมาในเวลาราชการได้ โรงพยาบาลได้จัดคลินิกนอกเวลา และจัดหาแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาให้บริการ ดังนี้

วันจันทร์ – วันศุกร์                                                  เวลา 16.00 – 22.00 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์             เวลา 08.00 – 22.00 น.

นอกจากนี้ยังสามารถรับบริการได้ที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนต้องพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาลได้จัดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะ

หากเป็นโรคที่จำเป็นต้องมีการส่งต่อ เช่น การรักษามะเร็งโดยการฉายรังสี  การผ่าตัดหัวใจ  โรงพยาบาลสามารถส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนได้ทั่วประเทศ ตามสิทธิของสำนักงานประกันสังคมภายใน 72 ชั่วโมง และหลังจากรับแจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขา 8 แห่ง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.30 น.

1.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาศรีราชา                     โทร. 0-3832-8126

2.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาบ่อวิน                        โทร. 0-3834-6644

3.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาแหลมฉบัง                 โทร. 0-3849-1880

4.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาสหพัฒน์                    โทร. 0-3848-1720

5.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขานาเกลือ                     โทร. 0-3822-5511

6.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาเหนือ               โทร. 0-3842-3295

      คลินิกฝังเข็ม (แพทย์แผนจีน)                        โทร. 0-3842-3226

7.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยากลาง               โทร. 0-3842-4540

8.       ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาพัทยาใต้                   โทร. 0-3825-1225

ติดต่อศูนย์ประกันสังคม

            ตึกผู้ป่วยนอก อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี                   - โทร. 038-320200 ต่อ 3225 และ 3228

            อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชั้น 4                                 - โทร. 038-320200 ต่อ 3400 – 3

            ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน                                               - โทร. 038-320200 ต่อ 1199 และ 1200

            นอกเวลาราชการ                                                  - โทร. 038-320200 ต่อ 1199 และ 1200

            รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ                      - โทร. 08-1781-7408

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital