พันธกิจ 
     1. ให้บริการรักษาพยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพ

                                                                            ด้วยความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และจริยธรรม

                                                                        2. พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                                                                        3. เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ และเป็นสถาบันผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 8 สาขา

                                                                        4. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                                                                            มีความยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital