สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อันเนื่องมาจาก ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของประชาชน ในเรื่องความเจ็บป่วย โดยยึดหลักความเมตตาการุณย์ ต่อชนทุกชั้น ผู้บริหารทุกสมัย ได้ดำเนินรอยตาม พระราชปณิธานของพระองค์ ซึ่งเน้นประโยชน์สุขของผู้ป่วยเป็นหลักในการบริหารงาน 
เมื่อมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ได้เข้ามีบทบาทมากขึ้นในระบบงานของโรงพยาบาล ผู้บริหารได้เห็นประโยชน์ ว่ามาตรฐานโรงพยาบาลเป็นแนวทางที่สามารถตอบสนอง พระราชปณิธานขององค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณภาพ นับตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ได้มีการกระตุ้น โน้มน้าว จูงใจเจ้าหน้าที่ ให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลเข้าสู่ระบบตามมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างจริงจัง ในปี2544 และพัฒนาจนประสบความสำเร็จ ได้การรับรองในวันที่ 10 มกราคม 2546
ขั้นตอนของความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่โรงพยาบาลคุณภาพ เกิดจาก
1. ความรักและความศรัทธาในองค์กร ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความมุ่งมั่น ที่จะให้โรงพยาบาลได้รับการรับรอง HA เพื่อเป็นของขวัญ ของโรงพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล 
2. ความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหารในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ
3. การมีทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกระดับ ตั้งแต่ แพทย์ จนถึง ระดับลูกจ้าง
4. มีการวางแผนการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างมีขั้นตอน โดยมีกิจกรรมคุณภาพ 5 ส พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ และ ISO 9002 เป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
5. การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา โรงพยาบาล ตามลำดับอย่างเหมาะสม
การทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง การร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ ทีมคร่อมสายงาน ทีมผู้ประสานงานคุณภาพ ให้การสนับสนุน ชักจูง กระตุ้น สื่อสาร และสร้างบรรยากาศคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ให้มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ทำให้เราได้รับการรับรองคุณภาพและบนเส้นทางของโรงพยาบาลคุณภาพนี้ พวกเราทุกคนหวังที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของเราต่อไป ให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบัน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

ใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระยะเวลาการรับรอง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 

ใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระยะเวลาการรับรอง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 

ใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระยะเวลาการรับรอง ๑ มีนาคม ๒๕๔๙ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

 

ใบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระยะเวลาการรับรอง ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ - ๙ มกราคม ๒๕๔๘

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital