โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พญ.ธีรารัตน์ ฉันทชล Teerarat Shanthachol

Clinical Interest:

Infectious disease

Education:

Year Degree Institute
2546 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2551 อายุรศาสตร์ - Infectious disease จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn university
2553 โรคติดเชื้อ - Infectious disease จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn university
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
wed 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรม
tue 1:00pm - 4:00pm คลินิกนภา
wed 2:00pm - 4:00pm คลินิกโรคร่วมทางเดินหายใจ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
thu 1:00pm - 4:00pm คลินิกอายุรกรรม