โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ธนัตถ์ อัศวิษณุ Tanat Asavisanu

Clinical Interest:

หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ - Interventional cardiology

Education:

Year Degree Institute
2551 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2557 อายุรศาสตร์ - Thai board of internal medicine โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn hospital
2559 อายุรศาสตร์หัวใจ - Cardiology โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - Chulalongkorn hospital
วุฒิบัตรหัตถการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
wed 9:00am - 12:00pm ฝ่ายอายุกรรม
thu 1:00pm - 4:00pm โรคหัวใจ