โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ณรงค์ จงอร่ามเรือง Narong Jongaramrueng

Clinical Interest

Human resources - Administration, Nontechnical skills

Education:

Year Degree Institute
2552 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine ม.ธรรมศาสตร์ - Thammasat University
2556 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน - Emergency medicine รพ. ราชวิถี กรมการแพทย์ - Rajavithi Hospital
2562 บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต - Human resources Administration, Nontechnical skills สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
tue ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
wed ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
thu ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
fri ตามตารางเวร - ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ