โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.ชวพล งอกงาม Chavapon Ngokngarm

Education:

Year Degree Institute
2556 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University
2561 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา - Medical Oncology คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช - Faculty of Medicine Vajira Hospital, Navamindradhiraj University

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
tue 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรมและเคมีบำบัด
wed 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรมและเคมีบำบัด
thu 9:00am - 12:00pm คลินิกอายุรกรรมและเคมีบำบัด