โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นพ.กมล พจนมงคลกิจ Kamol phojanamongkolkij

Clinical interest :

Education:

Year Degree Institute
2536 แพทยศาสตรบัณฑิต - M.D., Faculty of Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
2540 โรคปอด - Pulmonologist สงขลานครินทร์ - Songklanakarin

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
thu 9:00am - 12:00pm คลีนิกวัณโรค
tue 9:00am - 12:00pm คลีนิกโรคปอดและอายุรกรรมทั่วไป