โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ทพญ.มินตรา วุฒิคุณ Mintra Wutikhun

Clinical interest :

ทันตกรรมหัตถการ

Education:

Year Degree Institute
2548 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต - D.D.S., Faculty of Dentistry มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Thammasat University
2557 ทันตกรรมหัตถการ - Diploma of the Thai Board of Operative Dentistry จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chulalongkorn University
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมหัตถการ

Appointmnet Schedules:

Day Time Address
mon 1:00pm - 4:00pm คลินิกทันตกรรม
tue 9:00am - 12:00pm คลินิกทันตกรรม
wed 9:00am - 4:00pm คลินิกทันตกรรม
thu 9:00am - 12:00pm คลินิกทันตกรรม